Zdjęcie
29-09-2016

Województwo Śląskie na rzecz silnej Polityki Regionalnej UE po 2020 roku!

28 września 2016 r. odbył się w Brukseli Europejski Szczyt Regionów. Przedstawiciele 337 regionów, miast, gmin i organizacji międzyregionalnych podpisali w Brukseli powszechną deklarację: "Silna odnowiona Polityka Regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020". Wśród sygnatariuszy deklaracji nie zabrakło oczywiście Województwa Śląskiego.

 

Wyraźny i mocny sygnał ze strony regionów na wczesnym etapie rozpatrywania wieloletnich ram finansowych na lata po 2020 r.: powszechna deklaracja podpisana przez 332 politycznych przedstawicieli regionów z 22 państw członkowskich (71,5% ludności UE) oraz 5 organizacji międzyregionalnych domagających się kontynuacji Polityki Spójności UE dla wszystkich regionów po roku 2020; przekazanie księgi podpisów instytucjom unijnym przez inicjatora Gubernatora Dolnej Austrii dr Erwina Prölla.

Polityka Regionalna UE (formalnie: Polityka Spójności UE) powstała w roku 1986 wraz z Jednolitym Aktem Europejskim, w celu umocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez konkretne projekty na poziomie regionalnym. W aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczono na nią 351,8 mld. euro, co stanowi 1/3 unijnego budżetu. Poza tworzeniem ogólnej europejskiej wartości dodanej, środki te są wykorzystywane przez regiony, miasta i gminy na rzecz spójności, zmian strukturalnych, klimatycznych, transformacji energetyki, tworzenia miejsc pracy, pobudzania innowacji, wzrostu gospodarczego, a w mniej rozwiniętych rejonach szczególnie na poprawę infrastruktury. W przybliżeniu 70% funduszy przynosi korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w mniej rozwiniętych regionach, a 25% w regionach będących w stadium przejściowym i regionach bardziej rozwiniętych. Dodatkowo, około 3% wykorzystuje się na dofinansowanie projektów dotyczących współpracy transgranicznej, a pewną część także na finansowanie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak również na terytoria zamorskie i te o szczególnie niskim zaludnieniu. Badania ankietowe wykazały, że 70% ludności informowanej o Polityce Regionalnej UE postrzega tę politykę jako główny obszar polityki unijnej.

Podstawą dla projektów podejmowanych w regionach są decyzje dotyczące wieloletnich ram finansowych, w sprawie których już podjęto rozmowy, mające przybrać bardziej konkretny charakter pod koniec roku 2017 i zakończyć się w roku 2018. Decyzje te są podejmowane przez szefów rządów w Radzie Europy i przez Parlament Europejski. Regionom nie przysługuje prawo uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Mogą one jedynie wnosić swój wkład poprzez instytucje Komitetu Regionów. Polityka Regionalna jako własny obszar polityki UE może być zagrożona. W dłuższej perspektywie, wpływ regionów może pośrednio ulec zmniejszeniu. Europa byłaby sterowana zdalnie również w zakresie regionalnych i lokalnych decyzji politycznych.

Dlatego właśnie 332 przedstawicieli politycznych regionów i obszarów lokalnych z 22 krajów członkowskich UE oraz 5 organizacji międzyregionalnych przyłączyło się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Gubernatora Dolnej Austrii dr Erwina Prölla. Inicjatywa ta dotyczy wspólnego podjęcia jasnego zobowiązania do działania na rzecz przedłużenia Polityki Regionalnej UE po zakończeniu bieżącego okresu obrachunkowego poprzez powszechną deklarację zatytułowaną "Silna odnowiona Polityka Regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020" w okresie poprzedzającym decyzje Rady i Parlamentu w sprawie perspektyw finansowych na lata po 2020r. Podpisy zebrano na najwyższym szczeblu politycznym, aby podkreślić wysokie znaczenie dla regionów.

Punktem kulminacyjnym inicjatywy był 28 września. W tym dniu odbyła się konferencja zorganizowana w Komitecie Regionów z udziałem przeszło 300 przedstawicieli regionalnych ze wszystkich państw członkowskich Unii. Następnie księga podpisów obejmująca przeszło 300 kart została wręczona przedstawicielom instytucji UE: Przewodniczącemu Komitetu Regionów Markku Markkuli, Komisarzowi ds. Polityki Regionalnej UE Corinie Cretu, Ambasadorowi Petrowi Javorcikowi, Stałemu Przedstawicielowi z ramienia słowackiej Prezydencji w UE, jak również Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Iskrze Mihaylovej, podczas uroczystości w Przedstawicielstwie Wolnego Kraju Bawarii w Brukseli.

"Jest to szczególny zaszczyt, ale przede wszystkim również jasny sygnał, że tak wiele regionów, organów, a także organizacji międzyregionalnych przyłączyło się do tej dolnoaustriackiej inicjatywy jako równi partnerzy. Podpisy oraz przyjazd do Brukseli tak wielu regionalnych przedstawicieli politycznych ze wszystkich państw członkowskich jest wyraźnym dowodem nadzwyczajnej wagi Polityki Regionalnej UE dla wszystkich regionów. W demokratycznej Europie, oba te elementy są wiążące dla unijnych ciał ustawodawczych, Rady i Parlamentu w kwestii ich przyszłych decyzji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata po 2020r. W zamian, my regiony chcemy aktywnie działać na rzecz lepszej efektywności Polityki Regionalnej UE, w interesie europejskiej wartości dodanej, przy tworzeniu ustawodawstwa dotyczącego Polityki Regionalnej UE. - JEDNAKŻE: Polityka Regionalna UE dla wszystkich regionów musi pozostać centralnym obszarem polityki w Europie regionów!"

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Markku Markkula podziękował Dolnej Austrii za inicjatywę, zauważając, że „Angażując poparcie ze strony 188 regionów reprezentujących prawie trzy-czwarte całej populacji UE, ta Deklaracja daje jasny przekaz: Polityka Spójności powinna nadal zajmować szczególne miejsce i leżeć na sercu Unii Europejskiej oraz przynosić korzyści wszystkim regionom. Lepsza Europa znaczy również otwarta i zaangażowana w zmiany, i to dlatego musimy poprawnie zreformować Politykę Spójności po 2020. Komitet Regionów będzie niestrudzenie kontynuował prace mające na celu jej wzmocnienie, uproszczenie i kontynuację, jako narzędzia europejskich innowacji i inwestycji w kolejnym Budżecie UE".

Źródło: Komunikat prasowy z dnia 28.09.2016 r, BRWŚ

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl