Zdjęcie
27-12-2016

Program prac Komisji Europejskiej na 2017 r.

Nadszedł czas wspólnego działania, które przynosi rezultaty – mówi pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans prezentując program prac KE na przyszły rok. Na podstawie programu Komisja, Parlament Europejski i Rada będą prowadzić prace nad wspólną deklaracją w sprawie ustalonych celów i priorytetów na 2017 r., aby sprawnie przełożyć propozycje na konkretne działania.

Europejczycy zdają sobie sprawę z konsekwencji wyzwań, którym trzeba wciąż stawiać czoła, i dostrzegają te konsekwencje w swoim codziennym życiu. Ożywienie gospodarcze, znajdujące się nadal w fazie początkowej, nie przyniosło jeszcze korzyści całemu społeczeństwu europejskiemu, w szczególności jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy dla osób młodych i zmniejszanie nierówności. Przepływy migracyjne, które poddały granice zewnętrzne sprawdzianowi, pozostają wyzwaniem dla Unii pod względem jej zdolności do zapewnienia solidarności. Zagrożenie terroryzmem wzrasta. Sytuacja we wschodnim i południowym sąsiedztwie Europy pozostaje niestabilna. Nie należy zapominać o niepewności, jaka panuje obecnie w wyniku referendum przeprowadzonego w Zjednoczonym Królestwie. 

W nadchodzących miesiącach Komisja będzie zwracać szczególną uwagę na operacyjną stronę swojej pracy: dopilnuje, by obowiązujące przepisy unijne były właściwie stosowane i egzekwowane oraz adekwatne do potrzeb; zapewni wsparcie strukturalne, na przykład w Grecji; będzie wspierać rozwój Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i przezwyciężać bariery w przeprowadzaniu inwestycji; oraz zaangażuje się we współpracę z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi oraz społeczeństwem obywatelskim, by pomóc w stworzeniu otoczenia wspierającego osiąganie celów politycznych Unii, w tym za pośrednictwem efektywnego wykorzystywania środków budżetowych pozostających do dyspozycji Komisji. W tym roku nastąpi zintensyfikowanie wysiłków w zakresie programu dotyczącego egzekwowania, ponieważ nawet najlepsze przepisy są bezużyteczne, jeżeli nie przynoszą faktycznych wyników w praktyce.

Komisja skupiła się na ważnych sprawach.

Od początku kadencji Komisja wytyczyła swoje priorytety, tak by skoncentrować się na istotnych kwestiach, w których skuteczne działania na szczeblu europejskim mogą przynieść konkretne rezultaty.

W ciągu ostatniego roku poczyniono znaczne postępy w kluczowych obszarach, współpracując nad tymi priorytetami z Parlamentem Europejskim i Radą. Osiągnięto wyniki w zakresie 10 priorytetów. W obecnym programie prac przedstawiono konkretne propozycje na kolejny rok, które stanowią wkład Komisji w proces przygotowań do 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich w marcu 2017 r. KE będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby upewnić się, że jej propozycje zostaną przyjęte w niedługim czasie.

KE zamierza kontynuować prace dotyczące tych 10 priorytetów za pomocą 21 nowych inicjatyw:

  1. w celu pobudzenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji proponuje inicjatywę na rzecz ludzi młodych, plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowe wieloletnie ramy finansowe;
  2. przeprowadzi średniookresowy przegląd jednolitego rynku cyfrowego;
  3. wdroży strategię dotyczącą unii energetycznej obejmującą działania na rzecz niskoemisyjnych pojazdów i mobilności;
  4. stworzy pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny poprzez wdrożenie strategii jednolitego rynku, strategii kosmicznej dla Europy oraz planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych oraz składanie wniosków dotyczących bardziej sprawiedliwego opodatkowania przedsiębiorstw;
  5. przedstawi pomysły na reformę UE-27 oraz wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej oraz zaproponuje europejski filar praw socjalnych;
  6. wdroży strategię „Handel z korzyścią dla wszystkich" oraz będzie kontynuować negocjacje handlowe z naszymi partnerami, wzmacniając jednocześnie nasze instrumenty ochrony handlu;
  7. będzie dążyć do stworzenia unii bezpieczeństwa, aby zwalczać terroryzm, oraz ujednolici przepisy w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności;
  8. zrealizuje Europejski program w zakresie migracji;
  9. w celu wzmocnienia roli Europy jako podmiotu globalnego KE przedstawi europejski plan działań w sektorze obrony obejmujący Europejski Fundusz Obronny, a wraz z wysokim przedstawicielem przyjmie strategię UE dotyczącą Syrii oraz wdroży globalną strategię UE i partnerstwo Afryka-UE;
  10. dostosuje obowiązujące przepisy do zawartych w traktatach postanowień w sprawie aktów delegowanych i wykonawczych oraz ocenimy legitymację demokratyczną obowiązujących procedur przyjmowania niektórych przepisów prawodawstwa wtórnego UE. Zwiększymy również wysiłki na rzecz lepszego egzekwowania prawa UE.

Więcej informacji na http://ec.europa.eu/poland/news/161025_work_programme_pl 

Źródło: Komisja EuropejskaTematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl