Województwo Śląskie

Aktualności

Śląskie inwestuje w wiedzę

Sześciuset najzdolniejszych uczniów z województwa śląskiego otrzyma stypendia w ramach trzeciej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”


Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową w naborze wniosków do projektu. Łącznie wpłynęło 800 wniosków, a stypendia przyznano 600 najlepszym uczniom.

„Śląskie od lat inwestuje w młodych ludzi, ich edukację i rozwój zawodowy. To dla nas niezwykle ważne, by młodzież czuła się w regionie dobrze i chciała związać z nim swoją zawodową przyszłość. Bardzo dobrze wykształcone kadry to nasz największy kapitał i szansa na rozwój całego regionu” – przekonuje członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Zarząd Województwa Śląskiego zarekomendował również przyznanie dodatkowych 29 stypendiów, umożliwiając w ten sposób otrzymanie wsparcia stypendialnego przez wszystkie osoby, których wnioski uzyskały podczas oceny merytorycznej 33 punkty. Przyznanie dodatkowych stypendiów nastąpi jednak pod warunkiem zwiększenia wartości projektu. W poprzednich dwóch edycjach projektu przyznano łącznie 1081 stypendiów na kwotę 5,4 mln zł.

Celem projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja” jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych przez przyznanie stypendiów naukowych uczniom klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

Warunkiem koniecznym do otrzymania środków jest podpisanie umowy stypendialnej. Aby otrzymać stypendium konieczne było także spełnienie kilku kryteriów: zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego, osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego, uzyskanie wysokiej średniej ocen na zakończenie poprzedniego roku szkolnego i niepobieranie innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych o łącznej wartości przekraczającej kwotę 1180 zł w skali roku szkolnego. Uczniowie mogli zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium, jeśli byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów co najmniej II stopnia oraz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Kryteriami dodatkowo punktowanymi były także: posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100 proc. z języka obcego nowożytnego.

Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Śląskiego. Środki będzie można przeznaczyć na realizację celów edukacyjnych wyznaczonych przez ucznia. W tym czasie stypendysta będzie również objęty opieką dydaktyczną prowadzoną przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole.Zobacz również

więcej w kategorii: edukacja fundusze europejskie

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie